کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
فهرست
 

پولشویی

خانه > کیفری  > پولشویی

پولشویی

پولشویی | جرم پولشویی | راهکارهای پیشگیری از جرم پولشویی

با توجه به اهمیت  جرم پولشویی و ارتباطی که این جرم با سایر جرائم بالاخص جرائم اقتصادی ،قاچاق مواد مخدر و… دارد موضوع مبارزه و پیشگیری از  پولشویی و استاندارهای آن در ابعاد بین المللی و داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است   پیشگیري وضعی به لحاظ تأثیر بر موقعیت هاي جرم زا تأثیر بسزایی در کاهش بزهکاري دارد.

  با توجه به رویکرد مدیریت خطر مدار به جرایم در جرم شناسی، پیشگیری وضعی ناظر به موقعیت های قبل از ارتکاب جرم به جهت حذف ارتکاب جرم داراي اهمیت بسیاري می باشد، بنابراین تکنیک های این نوع پیشگیری می تواند افراد داراي تمایلات مجرمانـه را کنتـرل نمود. سؤال اصلي پژوهش اين است كه راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی کدامند؟

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، استنباطی استفاده شده است. مهمترین راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی را می توان گزارش مبادلات نقدی کلان ،مستند سازی انتقال وجه ،تعدیل قاعده راز داری بانک ها ،گزارش معاملات مشکوک نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری به منظور تشخیص موارد مشکوک،آموزش کارکنان و مدیران ،شناسایی و احراز هویت مشتری ،هماهنگی و همکاری سازمان ها و ادرات درگیر با جر م و……نام برد.

ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩ ﺟﺮﻡ ﻧﻴﺰ ﻗﺮﻳﻦ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎعی ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺑــﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ، ﺑــﻪ ﺗﺒﻊ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ، ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻧﻴﺰ ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺍﻱ ﺑﻪ ﺩﺭﺍﺯﺍﻱ ﺯﻧﺪﮔــﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻧﺴــﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷــﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ ﺍﻣﺮﻱ ﻏﺮﻳﺰﻱ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ (ﺣﺴــﻴﻨﻲ،٤: ٤ ١٣٨٣ ). ﺳــﺎﺧﺖ ﺩﻳﻮﺍﺭ ﻭ ﻗﻔﻞ ﻭ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﻭ… ﻫﻤﮕﻲ ﺩﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮﻉ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺩﺍﺭﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﻓﺎﻗﺪ ﺍﻧﺴــﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﺍﺯ ﺳــﻮﻱ ﺩﻳﮕــﺮ ﻓﺎﻗــﺪ ﺍﻧﺴــﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﻪ ﻋﻤﻞ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﺒﻊ ﺁﻥ ﻓﺎﻗﺪ ﺳﻴﺎﺳــﺘﮕﺬﺍﺭﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﺍﻧﻪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺯﻣﺎﻥ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﻭﺭﻩ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻭ ﺭﺷﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻓﺰﻭﻧﻲ ﮔﺬﺍﺷــﺖ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻤﻨﺪﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩ. ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﺍﻳﻦ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻇﻬﻮﺭ ﻣﻜﺘﺐ ﺗﺤﻘﻘﻲ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳــی ﻭ ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺍﻧﺪﻳﺸــﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﻧﺮﻳﻜﻮﻓﺮﻱ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ((ﺟﺎﻧﺸــﻴﻦ ﻫﺎﻱ ﻛﻴﻔﺮﻱ)) ﻣﺸــﺎﻫﺪﻩ ﻛﺮﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﻧﺪ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷــﺪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﺍﺳــﺖ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺳــﻄﺢ ﺟﻬﺎﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﭘﻨﺞ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺩﺍﺷــﺘﻪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﺷــﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺍﺯ ﺭﺷﺪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳــﺖ (ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻗﻲ ٣٣١ :١٣٨٦،) ﻭ ﺍﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺯﻧﮓ ﺧﻄﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺸــﻮﺭﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎﻱ ﻧﻈﺮﻱ ﻭ ﻋﻤﻠﻲ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

پیشگیری وضعی که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد ،با توجه به شرایط بزهکار ،نوع جرائم ،اهداف و پیشگیری وضعی که به صورت علمی در دهه ۱۹۸۰ در کشور انگلستان مطرح شد ،با توجه به شرایط بزهکار ،نوع جرائم ،اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده ،اقداماتی را به اجرا می گذارد که فرایند آنها از بین رفتن و یا تضعیف موقعیت ها و فرصت های ارتکاب جرم خواهد شد.

این شکل از پیشگیری مبتنی بر تجزیه و تحلیل راهبردی از منطقه معین برای شناسایی و تعیین فرصت های ارتکاب جرم و اشخاص و وضعیت های در معرض خطر و به دنبال تغییر شرایط جرم زا از طریق حمایت بهبود یافته از آماج جرم (اشخاص و اموال )است. ((ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭﺿﻌﻲ، ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻋﻠﻞ ﻭ ﺍﻭﺿﺎﻉ ﻭ ﺍﺣﻮﺍﻝ ﺧﺎﺭﺟﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﻡ ﺑﺮ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻓﺮﺩ ﺑﺰﻫﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺭﺍ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﺍﺩ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻛﻢ ﻭ ﺑﻴﺶ ﻋﻤﻠی ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻱ ﺧﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮﻱ ﺑﺎﺷﺪ)) (ﻛﺴﻦ، ۱۳۸۵) ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻭﺿﻌﻲ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺟﺮﻡ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻭ ﺍﺻﻼﺡ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯ ﺟﺮﻡ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﺟﺮﻡ پولشویی، ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﻭﺿﻌﻲ ﺍﺳــﺖ
ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ پولشویی ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ پولشویی ﺍﺳﺖ. ﺑﻲ ﺷﻚ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺟﺰﺋﻲ ﻭ ﺧﺮﺩ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺩﺭ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺳــﺘﺪﻫﺎﻱ ﺭﻭﺯﻣﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻓﻊ ﺿﺮﻭﺭﻳﺎﺕ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ ﻛﻪ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺩﺳــﺘﻪ پولشویی ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻱ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ پولشویی ﺩﺭ ﺣﺠﻢ ﺑﺴــﻴﺎﺭ ﮔﺴــﺘﺮﺩﻩ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﻭﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﻱ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭﻱ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﻭﻳﮋﻩ ﺍﻱ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﺮﺍ ﻛﻪ ﺍﻭﻻ با توجه به تجهیز ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﻧﻮﻳﻦ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺳﺮﻳﻊ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺛﺎﻧﻴﺎ – ﺣﺠﻢ ﺯﻳﺎﺩ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﺑﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻻﺕ ﺭﺍ ﻧﻤﻲ ﺩﻫﺪ.

ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﻣ ﻲﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺤﻞ ﭘﻮﻟﺸﻮیی، ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺁﻥ ﺷــﻮﻧﺪ. (مرادی،۱۳۸۷)ﻟﺬﺍ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷــﺪ ﻋﻤﺪﻩ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭﺿﻌﻲ ، ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣ ﻲﭘﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

با توجه به اهمیت  جرم پولشویی و ارتباطی که این جرم با سایر جرائم بالاخص جرائم اقتصادی ،قاچاق مواد مخدر و… دارد موضوع مبارزه و پیشگیری از  پولشویی و استاندارهای آن در ابعاد بین المللی و داخل کشورها از اهمیت خاصی برخوردار است وبا توجه به ویژگی خاص این جرم عمده پیشگیری آن، از نوع پیشگیری وضعی میباشد ودر این مقاله تلاش شده با ارائه راهکارهای مناسب در هر یک از تکنیک های پیشگیری وضعی الگوی مناسب جهت پیشگیری از این جرم مهم ارائه گردد

 

پیشینه :

مسئله راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی، دارای پیشینه ای با این عنوان در تحقیق ها و کتاب ها نمی باشد؛ البته با جستجو در فضای مجازی مصادیق و یا موضوع های متفرقه ای قابل دستیابی است که ناشی از حساسیت افکار عمومی به این مسئله می باشد.

بنابراین جستاری بر کتاب ها، مقالات و پایان نامه ها که در این رابطه قابل دسترسی بود مفید به نظر می رسد:

  • کشتکار،مریم،(۱۳۸۹)پدیده پولشویی،اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی،گروه بین المللی اداره مبارزه با پولشویی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کتاب مطالبی در مورد پولشویی در سیستم نظام بانکی وراههای مقابله با آن ارائه داده شده است
  • بابایی کنگ لو،جابر (۱۳۸۹)پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی ،دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری در این پایان نامه بیشتر تاکید بر روی سیاست جنایی ایران در مورد جرم پولشویی میباشد و به بررسی چگونگی پیشگیری در موارد اشاره شده در قوانین پرداخته است.
  • پیتر-لارنت چتین،جان مک دوئل،سدریک موست،پل انی کاست ،امیل وندر دوز ترجمه مریم کشتکار،(۱۳۹۲)پیشگری از پولشویی و تامین مالی ترویسم،چاپ اول ،نشر تابش،تهران این کتاب بسیار مفید در زمینه پیشگری از جرم پولشویی و تامین مالی تروریسم با نگاه ویژه به نقش بانک ها و موسسات مالی در این زمینه میباشد.

سوال اصلی:

 راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی کدامند؟

سوالات فرعی:

۱-راهکارهای پیشگیری از پولشویی از طریق افزایش زحمت ارتکاب جرم کدامند؟

۲-راهکارهای پیشگیری از پولشویی از طریق افزایش خطرات قابل پیش بینی کدامند؟

۳-راهکارهای پیشگیری از پولشویی از طریق کاهش منافع  قابل پیش بینی  کدامند؟

۴-راهکارهای پیشگیری از پولشویی از طریق کاهش تحریک بزهکاران  کدامند؟

۵-راهکارهای پیشگیری از پولشویی از  طریق حذف معاذیر وبهانه ها کدامند؟      

روش تحقيق

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، استنباطی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع کتب و اسناد مکتوب و فضای مجازی اعم از کتاب ، مقاله و پایان نامه ها است و به منظور پاسخ به سوالات پژوهش از روش های گردآوری مطالب استفاده شده است.

یافته‌های تحقیق

این بخش از مقاله را در دو قسمت جداگانه شامل ادبیات نظری و مطالب جمع آوری شده در پاسخ به سئوالات مطروحه ارائه خواهد شد:

  1. ۱. ادبیات نظری

۱.۱پولشویی :

 

 افرادی کـه مرتکـب جرایـم مالـی ماننـد قاچـاق مـواد مخـدر، پرداخـت یـا دریافـت رشـوه و جرایمـی از ایـن قبیـل می شـوند، پـول و یـا به طـور کلـی مالـی را بـه دسـت می آورنـد قانونـی و مشـروع نیسـت. به منظـور اسـتفاده از ایـن پـول  غیرقانونـی و نامشـروع، لازم ِ اسـت عملیاتـی انجـام شـود تـا ماهیـت مجرمانـه آن پنهـان شـده و ظاهـری قانونـی پیـدا کنـد.

ِدر فرآینـد پولشـویی، پـول غیرقانونـی و نامشـروع ناشـی از جـرم در چرخـه مبـادلات مشـروع مانند سیسـتم بانکـی بـه گـردش درآورده می شـود. بـا انتقـال بـه چرخـه قانونـی، پـول کثیـف از منشـاء غیرقانونـی و مجرمانـه اش دور شـده و بـه اصطـاح شسـته می شـود و ظاهـری تمیز و قانونـی پیدا می کنـد. ایـن عملیـات جـرم محسـوب می شـود و ضمانت اجـرای قانونـی دارد.    

ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻛﺸــﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮیی ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﺮﻳﻜﺎﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﻭﻟﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑﺎ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﺍﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻛــﺮﺩﻩ ﺑــﺎ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻮﺍﻧﻴــﻦ ﻻﺯﻡ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺳــﺮﺍﻥ ﺑﺎﻧﺪﻫــﺎﻱ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﺸــﻜﻞ ﺳــﺎﺯﺩ ( ﻣﻴﺮﻣﺤﻤﺪﺻﺎﺩﻗﻲ  ١٣٨٦ ) ﺩﺭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺨﺴــﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﮔﺮﺩﺍﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺩﺳــﺎﻣﺒﺮ ١٩٨٨٢ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﻭﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ٠

ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﺼــﻮﺹ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺑــﺮﺍﻱ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﺰﺍﻣﻲ ﺷــﺪ.بند ۱ماده ۳  ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺷــﺖ: « ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻛﻴﻔﺮی ﺗﺤﺖ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻋﻤﺪﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ: ۱- ﺗﺒﺪﻳــﻞ ﻭ ﻳــﺎ ﺍﻧﺘﻘــﺎﻝ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗــﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ (ﺍﻟﻒ) ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺧﻔﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﺍﺻﻞ ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷــﺨﺼﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﭼﻨﻴﻦ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻤﻲ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﻓﺮﺍﺭ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﻮﺩ.

۲- ﺍﺧﻔﺎ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻣﻨﺒﻊ، ﻣﺤﻞ، ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺍﻣــﻮﺍﻝ ﻣﺰﺑــﻮﺭ، ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﻭ ﻳﺎ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﻨﺪ ﻓﺮﻋﻲ (ﺍﻟﻒ) ﺍﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸﺎﺭﻛﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺠﺎﻡچنین جرم و یا جرائمی ناشی گردیده اند

ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ٣/۹/۱۳۷۰ به موجب قانون الحاق به کنواسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه  ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎﻕ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﺩﺍﺭﻭﻫﺎﻱ ﺭﻭﻧﮕﺮﺩﺍﻥ« ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﻣﻠﺤﻖ ﺷــﺪ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﻣﺸــﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﻣﻔﺎﺩ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺑﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ ﺍﺳﻼﻡ ﻣﻔــﺎﺩ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻻﺯﻡ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﻪ ﻧﺒﺎﺷــﺪ. ﺍﺯ ﺍﻳــﻦ ﺭﻭ ﻻﺍﻗﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﭘﻮﻟﺸــﻮیی ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺨﺪﺭ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

در سال ۲۰۰۳ ﻣﻴﻼﺩﻱ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﻓﺴــﺎﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﻪ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ ﺭﺳﻴﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ مواد ۱۴ و ۲۳ و۵۲ ﺑﻪ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻭ ﭘﻴﺸــﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮیی ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷــﺪﻩ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﻳﺦ ۲۳/۷/۱۳۸۷با ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎﻡ به اینﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﭘﻴﻮﺳﺖ. ﺍﻣﺎ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻳﻚ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺑﻪ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﺭﺍ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ۲این قانون  ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ماده ۲-: – ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﻟﻒ) ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﺗﻤﻠﻚ، ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ، ﻳﺎ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺏ) ﺗﺒﺪﻳﻞ، ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻳﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻋﻮﺍﻳﺪﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻨﺸﺄ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺁﻥ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻮﺩﻩ ﻳﺎ ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻛﻪ ﻭﻱ ﻣﺸﻤﻮﻝ ﺁﺛﺎﺭ ﻭ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺁﻥ ﺟﺮﻡ ﻧﮕﺮﺩﺩ.

 ﺝ) ﺍﺧﻔﺎ ﻳﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﻳﺎ ﻛﺘﻤﺎﻥ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﻭﺍﻗﻌﻲ، ﻣﻨﺸﺄ، ﻣﻨﺒﻊ، ﻣﺤﻞ، ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻳﺎ  ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻋﻮﺍﻳﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺟﺮﻡ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ.

همچنین بخوانید : روش های پولشویی

ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٣  ﻧﻴﺰ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ : ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺳــﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. « ﺩﺭﺍﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻣﺎ ﺩﺭﺻﺪﺩ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﻭ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎﺕ ﺁﻥ ﻧﻴﺴﺘﻴﻢ ﻭﻟﻲ ﺫﻛﺮ ﻧﻜﺎﺗﻲ ﻻﺯﻡ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ: ﻧﺨﺴﺖ- ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﻞ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻭﻟﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﺁﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺘﻤﺎﻥً ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺮﻙ ﻓﻌﻞ ﻧﻴﺰ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ.

 ﺩﻭﻡ- ﺍﻳﻦ ﺟﺮﻡ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻋﻤﺪﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﻋﻠﻢ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺎﻝ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﻡ ﻣﻨﺸــﺄ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻔﺮﻭﺽ ﻭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻧﻴﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺍﺳﺖ.

 ً ﺳــﻮﻡ- ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﻫﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺷــﺪ ﻛﻪ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻤﺎ ﭘﻮﻝ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﻣﻮﺍﺩﻣﺨﺪﺭ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻏﻴﺮ ﻣﺴــﺘﻘﻴﻢ ﺍﺯ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ًﻣﺜﻼ ﺩﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺍﮔﺮ ﻗﺎﭼﺎﻗﭽﻲ ﭘﻮﻝ ﺭﺍ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﺎﻡ ﻛﺮﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ انجام هر یک از ﻣﺼﺎﺩﻳﻖ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٢  ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﺍﻳﻦ ﺳﻬﺎﻡ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ٢ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮﻳﻚ ﺍﺯ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﻘﻖ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﺷﻮﺩ.

 ﭼﻬﺎﺭﻡ- ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻭ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﺎﺷــﻲ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﺸــﻤﻮﻝ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﻣﺸﺮﻭﻉﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﺪﺍﻋﻲ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﺎﺷﻲ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻤﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻋﻮﺍﻳﺪ ﻧﺎﻣﺸــﺮﻭﻉ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺟﺮﺍﺋﻢ ً ﮔﻮﻧــﻪ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺑــﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﺻﺮﻓﺎ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﺳــﺖ ﻭﻟﻲ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩ ﺟﺮﻡ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎﻱ ﺑﻨﺪ ﺍﻟﻒ ﻭ ﺑﻨﺪ ﻫﺎﻱ ﺏ ﻭ ﺝ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﺭﺍ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻟﺬﺍ ﺟﺎﻱ ﺍﺑﻬﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

این قانون در تاریخ سوم مهرماه یکهزار و سیصدو نود هفت توسط مجلس شورای اسلامی با عنوان قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح گردیده است. که در این اصلاحات قوانین بهتری در زمینه با پیش گیری ارائه شده است.

۲-۱ پیشگیری :

    تعریف پیشگیری؛ موضوع چندان آسانی نیست، زیرا غالب نویسندگان به بررسی پیشگیری می پردازند، نحوه اجرا و توسعه تدابیر پیشگیری از یک کشور به کشور دیگر فرق می کند. برخی آن را نوعی مداخله از طریق اتخاذ تدابیر برای جلوگیری یا کاهش خطرات ارتکاب یا کاهش نتایج احتمالی می دانند (ابراهیمی، شهرام؛ ۱۳۸۸).

” پیشگیری ” در لغت به معنی « پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلو چیزی شتافتن، آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن » آمده است و در اصطلاح جرم شناسی پیشگیرانه در معنی « کاربرد فنون مختلف به منظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری» است (محمدنسل، غلامرضا؛ ۱۳۹۳)

پیشگیری وضعی، نوعی پیشگیری غیرکیفری یا کنشی است که تاکید بر وضعیت و موقعیت، زمان و مکان وقوع جرم دارد؛ به گونه ای که ارتکاب جرم برای بزهکار سخت تر می شود یا فرصت ارتکاب جرم از وی گرفته می شود و یا خطر شناسایی و دستگیری وی را افزایش می دهد. این اقدامات مقدم بر وقوع جرم است، بنابراین پیشبینی نیز نامیده می شود (شیری، عباس؛ ۱۳۸۹)

 انواع پیشگیری

در دهه های اخیر پیشگیری های جدیدی وارد ادبیات جرم شناسی شده است. در حال حاضر رایج ترین دسته بندی از اقدامات پیشگیرانه، «پیشگیری اجتماعی» و «پیشگیری وضعی» است.

” پیشگیری اجتماعی “: سعی می کند علل و عوامل خطرزای بزهکاری و بزهدیدگی را مورد هدف گیری قرار دهد، در واقع تلاش می کند از تولید بزهکار و بزهدیده جلوگیری کند.

متون غربی از پیشگیری اجتماعی با عنوان پیشگیری از جرم از طریق توسعه اجتماعی نام برده اند.

 

همچنین بخوانید : مراحل جرم پولشویی

” پیشگیری وضعی “: با در نظر گرفتن وضعیت ماقبل بزهکاری، درصدد تغییر وضعیت مشرف بر جرم و تبدیل معادله جرم به ضرر مجرم است(محمدنسل، غلامرضا؛۱۳۹۳).

این پیشگیری مجموعه تدابیری است که هدف غایی آنها منصرف یا ناتوان ساختن مقطعی بزهکاران مصمم، از ارتکاب جرم است و از طریق برهم زدن موقعیت جرم صورت می گیرد.( محمدنسل، غلامرضا؛ ۱۳۹۳).

۳.۱. راهکارها در پیشگیری وضعی

منظور مکانیسم هایی است که با فرض وجود بزهکاران تحریک شده و بزه دیدگان بالقوه، موقعیت یا فرصت تقارن زمانی و مکانی میان بزهکاران و آماج جرم را از بین می برد.

اولین بار این مکانیسم ها در سال ۱۹۹۳ توسط «کلارک»با عنوان تکنیک های پیشگیری وضعی در سه گروه که هر یک چهار تکنیک بود، ارائه شد.

در سال ۱۹۹۷ «کلارک» و «هومل»دوازده تکنیک اولیه را اصلاح کردند و آنها با اضافه کردن دسته چهارمی به تکنیک های قبلی، آن ها را به شانزده تکنیک افزایش دادند.

در سال ۲۰۰۱ «کورنیش» و «کلارک» در پاسخ به انتقاد «ورتلی» از پیشگیری وضعی، دسته پنجمی را به تکنیک های قبلی اضافه کردند و آنها را به بیست و پنج تکنیک افزایش دادند(محمدنسل، غلامرضا؛ ۱۳۹۳).

در این مقاله سعی بر این است که بر اساس تکنیک های مورد اشاره به سوالات اصلی و فرعی پاسخ داده شود.

۲.پیشگیری وضعی از پولشویی از طریق افزایش  زحمت ارتکاب جرم :

     به نظر کلارک و کور نیش هر چه زحمت ارتکاب جرم کمتر باشد ،تعداد بیشتری از بزهکاران اقدام به ار تکاب جرم خواهند نمود . بر عکس هر چه زحمت بزهکاری و تلاش لازم برای آماج جرم بالاتر برود،افراد بیشتری از ارتکاب جرم منصرف خواهند شد.از جمله این تکنیک های این روش سخت کردن آماج ، کنترل دسترسی به آماج وکنترل وسایل تسهیل جرم می باشند.

۱-۲  سخت کردن آماج جرم  :

گزارش مبادلات نقدی کلان

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴــﺖ ﻣﺒﺎﺩﻻﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﻪ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﻣﺸــﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺫﻳﺼﻼﺡ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺑﺮﺳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻳﺎ ﺷﻜﺴــﺖ ﺍﻳﻦ ﺷــﻴﻮﻩ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﺎﻛﺴﺎﺯﻱ ﭘﻮﻝ ﺩﺷﻮﺍﺭ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺳﻨﺠﺶ ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺁﻳﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻧﻘﺪﻱ ﻛﺎﺭﺍ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ، ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎﻱ

ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺿﺮﺭﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺠﺮﻣﻴﻦ ﻭﺍﺭﺩ ﻣ ﻲﺷــﻮﺩ، ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﻛﺮﺩ(بابایی خانه سر ۱۳۷۵)

 ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎﻝ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎﻳﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺒﻮﺩ است کنوانسیون مریدا در بند ۲ ماده ۱۴ خود چنین مقرر میدارد:

ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ، ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﻘﻞ ﻭﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ، ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﻮﺩ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ .ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺗﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﻟﺰﺍﻡ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺣﺮﻑ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻣﻘﺎﺩﻳﺮ ﻭﺟﻪ ﻭ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺷﻮﺩ

     

۲-۲  کنترل دسترسی به آماج جرم :

مستند سازی

ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در این راستا ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎﺩﻩ ١٤  ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ: ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ، ﺍﺟﺮﺍﻱ اقدامات ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

ﺍﻟﻒ. ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭﺟﻮﻩ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺝ ﻛﻨﺪ.

 ﺏ. ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.

 ﭖ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

۳.۲غربال خروجی ها

تعدیل قاعده رازداری بانکی

ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺳــﻨﺘﻲ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﺐ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺳــﻌﻲ ﺩﺭ ﺣﻔﻆ ﺍﺳــﺮﺍﺭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﺸــﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭﻟﻲ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻱ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﺪﻡ ﻛﺸــﻒ ﭘﻮﻟﺸــﻮیی ﺷــﻮﺩ، ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭ ﻣﺎﺩﻩ۴۰  ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻧﻜی ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ:

ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﻀﻮ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻧﻤﻮﺩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻛﻴﻔﺮی ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ، ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ

ﺗﺎ ﺑﺮ ﻣﻮﺍﻧﻌﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺭﺍﺯﺩﺍﺭﻱ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﺎﺷﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﻓﺎﺋﻖ ﺁﻳﺪ

 

۴-۲  کنترل وسایل تسهیل جرم :

گزارش معاملات مشکوک

ﺗﺪﺑﻴﺮ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺩ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﻨﺪ ۴ ماده ۱ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﭘﻮﻟﺸﻮیی ﺩﺭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺯ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙ، ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺩﻻﻳﻞ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﻇﻦ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣ ﻲﺷــﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ج ماده ۷ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ ﻭ ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﻭ … ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻭ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﺑﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﺫﻳﺼﻼﺡ ﻛﻪ ﺷــﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺍﺫﻋﺎﻥ ﻛﺮﺩ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺭﻭﺷــﻦ ﻭ ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺸــﺨﻴﺺ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﻣﺸــﻜﻮﻙ ﺍﻣﺮﻱ ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺻﺎﻟﺢ ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺧﺒﺮﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

راهکارهای پیشگیری وضعی ازپولشویی از طریق افزایش زحمت ارتکاب جرم

تکنیک فرعی مصادیق
سخت کردن آماج جرم گزارش مبادلات نقدی کلان
کنترل دسترسی به آماج مستند سازی انتقال وجه
غربال خرو جی ها   تعدیل قاعده راز داری بانک ها
منحرف کردن بزه کاران از آماج جرم
کنترل وسایل تسهیل جرم گزارش معاملات مشکوک

 پیشگیری وضعی از پولشویی مبتنی بر افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم  :

    یکی از راه های منصرف کردن بزهکاران از ارتکاب جرم ،افزایش خطرات ملموس ارتکاب جرم است .هر قدر که خطر مترتب بر ارتکاب جرم بیشتر باشد ،افراد کمتری رغبت به ارتکاب جرم خواهند داشت.از جمله تکنیک های این روش مانند ،کمک به نظارت طبیعی ،توسعه محافظت،تقویت نظارت رسمی می باشد.

   

۱.۳.توسعه محافظت :

نظارت سيستمي بر گردش عمليات مشتري به منظور تشخيص موارد مشكوک

 به منظور شناسايي موارد مشکوک به پول شويي لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباري داراي يک سيستم نظارت بر گردش عمليات بانکي مشتري باشند. در اين راستا و از آنجا که شناسايي و کنترل گردش عمليات مشتري، فرايندي مستمر است؛ لازم است مؤسسات مذکور با نصب نرم افزارهاي ويژه مبارزه با پول شويي، اطلاعات اخذشده از مشتريان را مديريت کنند. از جمله ويژگي هاي نرم افزارهاي فوق، قابليت جمع آوري، تجزيه و تحليل، نمايش و عرضه اطلاعات و شناسايي موارد مشکوک است. نرم افزارهاي مذکور به گونه اي طراحي شده اند که امکان بررسي و کنترل حساب ها و گردش عمليات بانکي

 مشتريان به صورت مستمر و در کوتاه ترين زمان را فراهم مي سازند. از جمله مواردي که در بررسي موارد مشکوک به بررسي دقيق تر و کسب اطلاعات بيشتري از مشتري نياز دارد، مي توان به موارد زير اشاره کرد: وجوه انتقالي فاقد اطلاعات متقاضي (نام، نشاني و شماره − حساب) در سند انتقال وجه (حواله)

۲.۳استفاده از مدبران محلی در پیشگری از جرم

ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻫﺮ ﺟﺮﻣﻲ ﻭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺄﻣﻮﺭﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻣﻨﺪﺍﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮﻱ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻭﻛﺎﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺳﺖ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ، ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ، ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎ، ﻣﺆﺳﺴــﺎﺕ ﺧﻴﺮﻳﻪ ﻭ… ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪﺗﺪﻭﻳﻦ ﻣﻌﻴﺎﺭﻫﺎﻱ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎﺩ ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺮﺍﻳﻲ ﺁﻥ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﺳﺎﺳــﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻭً ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﻭ ﻛﺎﻓﻲ ﺍﺳﺖ.

۳.۳  تقویت نظارت رسمی :

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﻌﺪﺩ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺩ ﺳﻴﺎﺳــ ﺖﻫﺎﻱ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺍﺯ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﻛﺎﺭﺁﻣﺪ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺭﺍ ﺧﺪﺷﻪ ﺩﺍﺭ ﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﻳﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ  ﻧﻬــﺎﺩ ﻳــﺎ ﺷــﻮﺭﺍﻳﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺩﺭ ﺳﻴﺎﺳــﺖ ﻫﺎ ﺍﻣﺮﻱ ﺿﺮﻭﺭﻱ ﺍﺳــﺖ. ﺑﻨــﺪ ۱ ماده۱۴ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﺑﺮ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺩﺍﺭﺩ.

-ﻫﺮ ﻛﺸــﻮﺭ ﻋﻀﻮ، ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ  … ﺏ- ﺑﺪﻭﻥ ﺧﺪﺷــﻪ ﻭﺍﺭﺩ ﺁﻣﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﺎﺩﻩ ۴۶ ﺍﻳﻦ ﻛﻨﻮﺍﻧﺴــﻴﻮﻥ، ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺍﺩﺍﺭﻱ، ﻧﻈﺎﺭﺗﻲ، ﻣﺠﺮﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺳــﺎﻳﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻣﺘﻌﻬد ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ( ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺘﻀﺎ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ، ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻗﻀﺎﻳﻲ) ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺳــﻄﻮﺡ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﭼﻮﺏ ﺷــﺮﺍﻳﻄﻲ ﻛﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻭ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻣﺎﻟﻲ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻠﻲ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ، ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻭ ﻧﺸــﺮ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻨﺪ.

 ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻣﻘﻨﻦ ﺩﺭ ﻣﺎﺩﻩ ٤قانون مبارزه با پولشویی به ایجاد شورای عالی مبارزهبا ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺩﺳﺖ ﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺟﻤﻊ ﺁﻭﺭﻱ ، ﭘﺮﺩﺍﺯﺵ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺧﺒﺎﺭ، ﺍﺳــﻨﺎﺩ ﻭ ﻣﺪﺍﺭﻙ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷــﺎﺕ ﻭﺍﺻﻠﻪ، ﺗﻬﻴﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻣﺸﻜﻮﻙ ﻭ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻭ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ ﻭﺯﺭﺍﻱ  ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧﻲ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺋﻴﺲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺑﺎ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺫﻳﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ :

 – ﺟﻤــﻊ ﺁﻭﺭﻱ ﻭ ﻛﺴــﺐ ﺍﺧﺒــﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻭ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻨﻲ ﻭﺗﺨﺼﺼﻲ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺑﺮ ﺗﺨﻠﻒ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﻃﺒﻖ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ .

 – ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﺁﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻭﺯﻳﺮﺍﻥ .

– ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻛﺮﺩﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﻭ ﭘﻴﮕﻴﺮﻱ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻛﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ .

 – ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻫﺎﻱ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻲ  ﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﻗﻮﻱ ﺻﺤﺖ  ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ .

 – ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺗﺠﺎﺭﺏ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮ ﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻔﺎﺩ ﻣﺎﺩﻩ .

ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﺒﺎﺭﺯﻩ ﺑﺎ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺪﻑ، ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺩﺳــﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ ﺫﻳﺮﺑﻂ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸــﻮﻳﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺳﺎﻳﺮ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻒ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﺍﺳــﺘﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺍﺳﺖ.(ساکی، ۱۳۸۷)

البته ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی در سال ۹۷ با اصلاحاتی روبرو گردید

 

 

 

۴.۳.کاهش گمنامی

شناسايي مشتري به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا مؤسسه اعتباری در هنگام گشايش حساب و ارائه خدمات است. فرايند احراز هويت مشتري را مي توان به تفکيک زير بيان کرد: اخذ اسناد رسمي هويتي معتبر از مشتري در هنگام گشايش حساب و ارائه خدمت

− بررسي منبع وجوه براي گشايش حساب با مبالغ بالا

− شناسايي مالکان ذي نفع حساب

 − دقت نظر در نزديکي محل اقامت يا محل کار مشتري به بانک يا مؤسسه اعتباری مورد نظر

− تأييد  محل  اقامت يا  کار مشتري با استعلام يا سؤال از نهادهاي خدمات شهري (مخابرات، آب يا برق)

 − جمع آوري اطلاعات کافي درباره حرفه مشتري به منظور سنجش و تطبيق گردش حساب مشتري با نوع فعاليت اقتصادي آن

 − کنترل و تأييد بانک های عامل واريزکننده وجوه به حساب  مشتري

فرايند شناسايي مشتري هاي حقوقي

 از آنجا که ريسک اشخاص حقوقي بسيار بيشتر از اشخاص حقيقي است، بنابراين لازم است ضوابط بانک ها و مؤسسات اعتباری براي شناسايي مشتري هاي حقوقي دقيق تر از ضوابط حاکم براي شناسايي و احراز هويت مشتري هاي حقيقي باشد. در مورد اشخاص حقوقي شناسايي شامل موارد زير مي شود: نام و نشاني کامل شخص حقوقي با اخذ اسناد رسمي ذي ربط

− نوع شخصيت حقوقي و ساختار آن؛ نوع و حوزه فعاليت آن، با اخذ اسناد معتبر

 − نام، نشاني و سمت کليه کساني که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند

 نام و مشخصات مديران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمي شرکت

 −  احراز هويت فردي که به نمايندگي از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب مي نمايد.

فرايند شناسايي مشتري هاي متقاضي صدور حواله با عنايت به اينکه حواله، از مرسوم ترين ابزارهاي نقل و انتقال وجوه غيرقانوني است، بنابراين بانک ها و مؤسسات  مالي فعال در اين  زمينه  بايد، مشتري ها ي متقاضي صدور حواله را به دقت شناسايي کنند. بر اين اساس و به منظور شناسايي متقاضيان صدور حواله، بررسي موارد زير از طرف بانک يا مؤسسه  مالي الزامي است: نام و نشاني کامل متقاضي صدور حواله از طريق اخذ مدارک رسمي هويت

− شماره حساب متقاضي انتقال وجه

 − نام و نشاني کامل و شماره حساب دريافت کننده حواله

− درج اطلاعات فوق در طول مسير پرداخت در سند انتقال (حواله)

−  بررسي و کنترل ميزان، تعداد و مقصد حواله هايي که مشتري  طي يک دوره معين از طريق يک بانک يا مؤسسه مالي و شعبه هاي آنها حواله نموده است.

راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی از طریق افزایش خطرات قابل پیش بینی جرم

مصادیق تکنیک فرعی

 

نظارت سیستمی برگردش عملیات مشتری در بانک ها به منظور تشخیص موارد مشکوک توسعه محافظت

 

کمک به نظارت طبیعی

 

احراز هویت و شناسایی مراجعان،مالکان واقعی در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل،احراز سمت و هویت نما ینده ،وکیل و اصیل کاهش گمنامی

 

آموزش مدیران بانک ها و موسسات مالی و اعتباری جهت مقابله با جرم استفاده از مدیران محلی در پیشگیری

 

تشکیل شورای عالی مقابله و پیشگری از جرم پولشویی تقویت نظارت رسمی

 

 ۴.پیشگیری از پولشویی مبتنی بر کاهش تحریک بزهکاران :

    این تکنیک ها تلاش دارند با حذف یا کاهش اقدامات تحریک کننده ، از انگیزش بزهکاران بالقوه جلوگیری و به این ترتیب وقع جرایم آنی را منتفی کنند . از جمله این تکنیک ها مانند اجتناب از ستیزه  ، خنثی کردن فشار روانی  ، نهی از تقلید می باشند.

 

۵. پیشگیری وضعی از پولشویی از طریق

کاهش منافع قابل پیش بینی

۱.۵از دسترس خاج کردن آماج

مستند سازی

ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺭ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺟﺮﻡ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺍﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﺣﺮﺍﺯ ﻫﻮﻳﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺣﻔﻆ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻛﺸﻒ ﭘﻮﻟﺸﻮﻳﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ در این راستا ﺑﻨﺪ ٣ ﻣﺎﺩﻩ ١٤  ﻛﻨﻮﺍﻧﺴﻴﻮﻥ ﻣﺮﻳﺪﺍ ﻣﻘﺮﺭ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﺩ: ﻛﺸﻮﺭﻫﺎﻱ ﻋﻀﻮ، ﺍﺟﺮﺍﻱ اقدامات ﻣﻘﺘﻀﻲ ﻭ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﺘﻨﺎﺑﻪ ﺭﺍ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻣﺎﻟﻲ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﮔﺎﻥ ﻭﺟﻮﻩ ﺭﺍ ﻣﻠﺰﻡ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺯﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ

ﺍﻟﻒ. ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴکی ﻭﺟﻮﻩ ﻭ ﭘﻴﺎﻡ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺑﻮﻁ، ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﻗﻴﻖ ﻭ ﻣﻌﻨﻲ ﺩﺍﺭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﻲ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻓﺮﻡ ﺩﺭﺝ ﻛﻨﺪ.

 ﺏ. ﭼﻨﻴﻦ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺯﻧﺠﻴﺮﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ.

 ﭖ. ﺍﺟﺮﺍﻱ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺍﻣﻨﻴﺘﻲ ﺩﻗﻴﻖ ﺟﻬﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭﺟﻮﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﻭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻛﺎﻣﻞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﻧﻲ ﻧﻴﺴﺖ.

 

۲.۵مشخص کردن اموال

مشخص بودن اموال و دارای افراد از طریق سیستم یکپارچه در سازمان ها و ادرات باعث می شود که فرد در صورتی که قصد انجام پولشویی را داشته باشد با توجه به معلوم بودن کلیه دارای افراد امکان چنین عملی نباشد زیرا با این عمل معلوم میشود مال یا پولی خارج از اموال معلوم ومشخص وارد دارای آن فرد شده است واین شفافیت باعث جلوگیری از جرم میشود

 

راهکارهای پیشگیری و ضعی از پولشویی از طریق کاهش منافع قابل پیش بینی جرم

مصادیق

 

تکنیک فرعی

 

نهان کردن آماج جرم

 

مستند سازی انتقال وجه از دسترس خارج کردن آماج جرم

 

مشخص بودن اموال و درایی افراد مشخص کردن اموال

 

بر هم زدن بازار غیر قانونی جرم

 

از بین بردن سود

 

 

۶.پیشگیری وضعی از پولشویی مبتنی برحذف بهانه ها :

     بهانه ها در تکوین فرآیند تصمیم گیری و گذار مرتکب از مرحله ی تصمیم گیری و گذار مرتکب از مر حله ی تصمیم به عمل نقش مهمی دارند.از جمله این تکنیک ها وضع قواعد و تحریم وجدان می باشند.

۱.۶.وضع قواعد :

تصویب قوانین واضح،روشن و به روز با توجه به پیشرفت سریع و روز افزون راههای پولشویی

این امر در سال های گذشته مورد توجه بود به صورتی که در سال ۹۷ با توجه به احساس نیاز به چنین موردی قانون اصلاح قانون پولشویی مورد تصویب قرار گرفت وقضع قواعد و پیوستن به کنوانسیون های بین المللی مبارزه با پولشویی از قبیل FATFو.. میتواند عامل پیشگری بسار موثری در پولشویی باشد همچنین این قواعد میبایست دارای مجازات موثر و بازدارنده  و مجازات متناسب ومتنوع باشد

 

   ۲.۶.کمک به هماهنگی

بــا توجه به اينکه پولشــویی  از جملــه جرايم پیچیده محســوب مي شــوند، بنابراين نهادها و موسســه  هاي متعددی در کشــور درگیر جنبه هــای مختلف آن از جملــه جلوگیري از وقوع، بازرســی و پیگرد قانونی جرايم فوق مي شــوند. البته اين نهادها وموسســه ها ممکن است از يک کشور به کشــور ديگر متفاوت باشند؛ در هر صورت به منظور داشتن يک نظام موثر ضد پولشــویی، همکاری نهادها و ســازمان هاي زير الزامی است:

قوه مقننه؛

  قوه مجريه يا وزارتخانه هايی که به نحوی  درگیر جرايم فوق هستند؛

 قوه قضائیه؛

 نهادهاي مجري قانون شامل پلیس و گمرک؛  واحد اطلاعات مالی؛

 ناظــران بانک ها شــامل بانک مرکزی وســازمان های مالــی و ناظران صاحبان مشاغل غیر مالی

جرم پولشویی با توجه به شرایط خاص آن علاوه بر موارد ذکر شده در بالا نیازمندهمکاری و هماهنگی بین الملی میباشد.

راهکارهای پیشگیری وضعی ازپولشویی از طریق حذف بهانه ها

مصادیق تکنیک فرعی

 

وضع قوانین مرتبط و کارآمد وضع قواعد
راهنمایی و آموزش مدیران راهنمایی قبلی

 

تحریک وجدان

 

هماهنگی دستگاه های مسئول مبارزه با پولشویی کمک به هما هنگی

 

کنترل مواد مخدر – الکل

 

 

. نتیجه گیری :

۱.۷- مهمترین راهکارهای پیشگری وضعی از پولشویی از طرق افزایش زحمت ارتکاب،۱.گزارش مبادلات نقدی،۲. مستند سازی انتقال وجه ۲.تعدیل قاعده رازداری بانکی. ۳. گزارش معاملات مشکوک

۲.۷- مهمترین راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی از طریق افزایش خطرات قابل پیش بینی .۱.نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری به منظور تشخیص موارد مشکوک ۲. آموزش مدیران و کارکنان ۳. تشکیل شورای عالی مبارزه با پولشویی

۴. شناسایی و احراز هویت مشتری

۳.۷- مهمترین راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی از طریق کاهش منافع قابل پیش بینی ۱. اطلاعات دقیق از اموال و معاملات ۲. مستند سازی درانتقال وجه

۴.۷- مهمترین راهکارهای پیشگری وضعی از پولشویی از طریق کاهش تحریک بزهکاران

۵.۷- مهمترین راهکارهای پیشگیری وضعی از پولشویی از طریق حذف معاذیر و بهانه ها.۱.وضع قوانین به روز و متناسب ۲.هماهنگی و همکاری سازمان ها و ادرات 

 منابع :

۱.بابایی خانه سر ،عباس (۱۳۷۵) پاکسازی پول و نقش آن برجرائم فراملی ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران

  • باقرزاده،احد(۱۳۸۳)،جرائم اقتصادی و پولشویی،چاپ اول انتشارات سمت
  • حسن پور ،یاسمین(۱۳۸۴)بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی وحقوق ایران،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه تهران
  • ساکی،محمد رضا (۱۳۸۷)تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه پولشویی،مجله تخصصی دانشگاه علوم رضویؤشماره۴ ،زمستان
  • بابایی کنگ لو،جابر (۱۳۸۹)پیشگیری از جرم پولشویی با نگاهی به سیاست جنایی تقنینی ایران ،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی ،دانشکده علوم قضایی وخدمات اداری

۶-محمد نسل ، غلامرضا (۱۳۹۳) کلیات پیشگیری از جرم ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران .

۷ کشتکار،مریم،(۱۳۸۹)پدیده پولشویی،اقدامات بین المللی و راهکارهای ضد پولشویی ،گروه بین المللی اداره مبارزه با پولشویی،بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

      

۸.پیتر-لارنت چتین،جان مک دوئل،سدریک موست،پل انی کاست ،امیل وندر دوز ترجمه مریم کشتکار،(۱۳۹۲)پیشگری از پولشویی و تامین مالی ترویسم،چاپ اول ،نشر تابش،تهران

نویسنده : داود قدیمی ، دانشجوی دکترای جزا و جرم شناسی- وکیل دادگستری

برگرفته از مجموعه مقالات تیم وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد لطفا در صورت هر گونه سوال در مورد این مطلب یا نیاز به وکیل با ما در تماس باشید.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما