کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
فهرست
 

مهریه

خانه > مهریه

مهریه چیست 

مهریه یکی از آثار مالی عقد نکاح می باشد. مهر از حقوق مالی زوجه به شمار می آید که به سبب انعقاد نکاح مستحق آن می گردد.الزام مربوط به تملیک مهر،ناشی از حکم قانونی است و ریشه قراردادی ندارد، به این دلیل سکوت طرفین ازدواج و حتی تراضی آنان مبنی بر اینکه زن مستحق مهر نباشد، تکلیف مرد را از دادن آن از بین نمیبرد.

 

انواع مختلف مهریه

در قانون مدنی مهر بر سه گونه است.مهرالمسمی، مهرالمتعه، و مهر المثل که هر یک دارای شرایط و احکامی خاص است.

 

میزان مهریه

در این باره ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد: تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است. با عنایت به ماده مرقوم باید گفت از نظر قانون،ريال مقدار و میزان مهر سقف معین و مشخصی ندارد و طرفین می توانند به هر میزان که بخواهند مهرالمسمی را تعیین کنند

ما هموراه در کنار شما هستیم موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

قانون مهریه

به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ تا میزان ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن زوجه می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت مالی نماید، یعنی اگر زوج مهر را نپردازد برای تمام آن نمی توان او را حبس نمود بلکه تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن در صورتی که زوج دادخواست اعسار ندهد یا اعسار او اثبات نگردد به درخواست زوجه حبس می شود و برای بیش از آن، حبس زوج ممکن نیست. اما اگر شوهر اموالی داشته باشد برای بیشتر از ۱۱۰ سکه می توان اموال شوهر را توقیف و با فروش آن را وصول کرد. پس قانون اخیر نافی اختیار زوجین در تعیین میزان آن نیست.

 

 

محاسبه مهریه

در صورتی که مهریه پول باشد نحوه محاسبه آن به دو صورت ذیل می باشد.

  • نحوه محاسبه مهریه در صورت وقوع طلاق یا مطالبه مهریه با ادامه زندگی مشترک: متوسط شاخص بها تورم در سال قبل از محاسبه و مطالبه مهر تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهر مندرج در عقد نامه
  • نحوه محاسبه مهریه زن از شوهر فوت شده : متوسط شاخص بها در سال فوت زوج تقسیم بر متوسط شاخص بها در سال وقوع عقد ضرب در مهر مندرج در عقد نامه.

 

اقساط برای پرداخت مهر:

به موجب ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی برای تادیه تمام یا قسمت یاز مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد.

با عنایت به ماده مرقوم اگر:

 

انواع مهریه

۱-مهریه حال باشد: در این صورت باید تا مدت تعیین شده تادیه گردد.

۲-مهریه موجل باشد: در این صورت باید تا مدت تعیین شده تادیه گردد.

۳-مطالبه آن به اختیار زوجه باشد: یعنی مهریه عندالمطالبه باشد، در این مورد هرگاه زوجه اراده کند مهر باید پرداخت شود.

۴-مطالبه آن منوط به استطاعت و توان مالی زوج باشد: یعنی مهریه عندالاستطاعه باشد، زوجه باید تمکن مالی زوج را اثبات کند سپس مهر را بگیرد.

۵- در صورتی که پرداخت آن اقساطی باشد: زوج باید در مواعد تعیین شده آن را بپردازد.

 

تلف و عیب مهر

در این باره ماده  ۱۰۸۴ بیان میدارد: هرگاه مهر عین معین باشد و معلوم گردد قبل از عقد معیوب بوده و یا بعد از عقد و قبل از تسلیم معیوب و تلف شود شوهر ضامن عیب و تلف است.

بنابراین اگر مهر بعد از عقد و قبل از تسلیم به زوجه تلف و یا معیوب گردد، زوج ضامن است: در این حالت در صورت تلف شدن عین مهر، زوج باید مثل یا قیمت آن را بدهد.

 

 و اگر مهر قبل از عقد معیوب بوده باشد، زوج ضامن عیب آن است. در این صورت زن حق دارد قرارداد مهر را فسخ کند و مثل یا قیمت آن را دریافت کند و یا مهر را نگه دارد و ارش مطالبه کند.

 

 

مهریه

 

 

و اگر مهر بعد از تسلیم به زوجه تلف یا معیوب شود، زوج ضامن نیست، مگر آنکه تلف یا معیوب شدن آن به از تسلیم ناشی از عیبی باشد که قبل از قبض در آن وجود داشته است.

 

 

در صورت نیاز به وکیل خانواده برای مطالبه مهریه و … با حامی دادگستر ساعد، موسسه حقوقی در تهران در تماس باشید.

تفویض مهریه 

منظور از تفویض مهریه این است که اختیار تعیین مهر ضمن عقد نکاح به یکی از زوجین یا شخص ثالث واگذار شده باشد. زنی که به این نحو ازدواج مینماید به او مفوضه المهر گفته می شود اگر اختیار تعیین مهر با, زن باشد که نمی تواند میزان همه را بیش از ما مهرالمثل تعیین کند اما چنانچه تعیین مهر یا شخص ثالث باشد,او نمی تواند میزان مهر را هر مقدار که بخواهد تعیین نماید.

 

مهری که در حالت تفویض مهر تعیین می گردد مهرالمسمی محسوب می‌‌شود. شخص ثالث که برای تعیین محل انتخاب شده داور زوجین است و قابل عزل نیست چنانچه ثالث از قبول سمتی که به او تفویض شده امتناع نماید یا پیش از تعیین مهر بمیرد یا مجنون گردد اختیار تعیین مهر با دادگاه است .مگر آنکه زوجین داوری دیگری یا مهر المسمی تعیین نمایند .

 

لازم به ذکر است چنانچه نکاح به موجب طلاق یا فسخ منحل گردد قرارداد داوری انحلال نمی یابد وسمت او باقی می ماند .لذا ثالث می تواند مهر را تعیین نماید.

 

میزان مهریه

در این باره ماده ۱۰۸۰ قانون مدنی مقرر می دارد “تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است” با عنایت به این ماده مرقوم باید گفت از نظر قانون مقدار و میزان مهریه سقف معین و مشخصی ندارد و طرفین می‌توانند و هر میزان که بخواهد مهر المسمی تعیین کند.

 

در صورت سوال یا نیاز به وکیل مهریه با موسسه حقوقی حامی در تماس باشید.

 

اما به موجب ماده ۲۲ قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۱ تا میزان دست ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی یا معادل آن زوج می تواند اعمال ماده ۳ قانون نحوه محکومیت های مالی نماید یعنی اگر زوج مهریه را نپردازد برای تمام مهریه نمی‌تواند او را حبس نمود بلکه تا ۱۱۰ سکه یا معادل آن در صورتی که زوج دادخواست اعسار ندهد یا اعسار او اثبات نگردد به درخواست زوجه, حبس می‌شود و برای بیش از آن که حبس زوج ممکن نیست اما اگر شوهر اموالی داشته باشد برای بیش از ۱۱۰ سکه می توان اموال شوهر را توقیف و با فروش خود را وصول نمود سپس قانون اخیر نافی اختیارات زوجین در تعیین میزان مهریه نیست.

 

مالکیت زن بر مهریه

ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی بیان می‌دارد “به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنمایند ” این ماده ناظر صورتی است که که مهر عین معین باشد زیرا تنها در این مورد تملیک فوری مهر به زوجه صورت می‌گیرد ولی اگر مهریه کلی فی ذمه یا کلی در معین یا مقداری پول باشد یا طلا یا سکه طلا باشد, از شوهر طلبکار می شود و می تواند به او رجوع نماید.

 

لازم به ذکر است با اینکه زن به مجرد نکاح مالک تمام مهر می‌شود مالکیت زن بر نصف مهر متزلزل است در صورتی که مستقل گردد که نزدیکی واقع گردد . در صورت وقوع طلاق قبل از نزدیکی مالکیت متزلزل زن نسبت به نصف مهر از بین خواهد رفت و مالکیت این نصف به شوهر بر می گردد در این باره ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی مقرر می دارد” هرگاه شوهرقبل از نزدیکه زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مهر را قبلا داده باشد . حق دارد مازاد آن را از نصف عینا یا مثلاً یا قیمتا استرداد کند.”

 

 

 

 

در صورت نیاز به وکیل طلاق با ما در تماس باشید.

 

بنابراین چنانچه مهر خانه ای معین باشد به مجرد عقد زن مالک تمام خانه می شود و اگر سه ماه بعد بدون وقوع نزدیکی شوهر زن را طلاق بدهد مالکیت نسبت به مشاع خانه به مالکیت شوهر برمی گردد اما تمام منافع خانه در فاصله انعقاد نکاح تا طلاق برای زن خواهد بود.

 

مهرالمثل 

به موجب ماده ۱۰۹۱ قانون مدنی به مهری گفته می شود که برای تعیین آن باید حال زن از حیث شرافت خانوادگی و سایر صفات وضعیت او نسبت به اقارب و همچنین معمول محل و غیره در نظر گرفته شود در موارد ذیل زوجه مستحق مهرالمثل است.

 

زن در چه صورتی مستحق مهرالمثل است

۱- در عقد نکاح مهریه تعیین نشود و مقرر شد بعد از عقد تعیین شود حال اگر قبل از تعیین مهر نزدیکی واقع شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود که ماده ۸۷ قانون مدنی

۲- در عقد نکاح عدم پرداخت مهریه شرط گردد یعنی شرط شود زن حق مهریه ندارد در این صورت که قبل از تعیین مهر نزدیکی واقع شود زن مستحق مهرالمثل خواهد بود.

۳- در صورتی که عقد نکاح اعم از دائم یا موقت عقد باطل بوده و زن جاهل به بطلان نکاح بوده و نزدیکی واقع شده باشد زن مستحق مهر المثل خواهد بود برای مثال ازدواج در زمان عده واقع شود و زن به علت انقضای موعد عده جاهل باشد .

نکته در مورد مذکور در بند چنانچخ زن عالم به بطلان نکاح بوده باشد مستحق هیچ مهری نیست.

۴- در صورتی که مهر المسمی به جهتی باطل باشد و برای مهر نتوان مثل یا قیمتی تعیین کرد مانند اینکه مهر المسمی مجهول باشد یا مالیت نداشته باشد.

مهرالمتعه چیست

هرگاه مهر در عقد نکاح تعیین نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و مهر المتعه بر اساس وضعیت مالی زوج از حیث غنا و فقر تعیین می‌گردد.

بنابراین اگر در نکاح مهر تعیین نشود در این صورت :

۱-اگر قبل از تعیین مهر قبل از نزدیکی زوج طلاق داده شود زوج مستحق مهرالمثل باشه میباشد اگر قبل از تعیین مهر نزدیک واقع شود زوج مستحق مهرالمثل می باشد

در صورتی که در مورد این مطلب هرگونه سوالی دارید ، وکلای موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد ، آماده ی پاسخگویی به شما هستند ، لطفا با ما تماس بگیرید.

در کمترین زمان پاسخگو شما هستیم .... موسسه حقوقی حامی دادگستر ساعد

آیا نیاز به کمک دارید؟

Call Now Buttonتماس با ما