کپی رایت 95-97 حامی دادگستر ساعد.
تمامی حقوق محفوظ است.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

26712426

تماس برای مشاوره رایگان

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
فهرست
 

رای مورخ  ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در باب حق شفعه

خانه > آراء دادگاه تجدیدنظر  > رای مورخ  ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در باب حق شفعه

رای مورخ  ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در باب حق شفعه

حق شفعه

افراز

چکیده:

در دعوای اعمال اخذ به شفعه،اگر خواهان ، گواهی اداره ثبت‌اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل‌تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته را ارائه و ابراز نکرده باشد، با توجه به اینکه اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل‌تقسیم قابل‌اعمال است، دعوای وی قابل استماع نیست.

مستندات:

ماده ۸۰۸ قانون مدنی

تاریخ رای نهایی:

 ۱۳۹۲/۰۶/۳۰

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۶۳۸

رای بدوی

درخصوص دعوای آقایان ۱ ـ ع.ی. ۲ ـ ح.ت. به وکالت از آقای م.ز. به‌طرفیت ۱ ـ خانم م.ز. ۲ ـ آقای الف ش. ردیف دوم با وکالت آقای م.د. به‌خواسته صدور حکم مبنی بر اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره ۴۸۵۳۹/۴۴۷۶ (قطعه اول تفکیکی) به قرار‌السهم از عرصه و قسمت‌های مشاعی واقع در بخش ۷ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و صدور قرار دستور موقت مبنی بر منع نقل‌وانتقال ملک با توجه به اینکه وکیل خواهان دادخواست خود را در رابطه با تقاضای صدور دستور موقت مسترد نموده‌اند لذا دادگاه در این قسمت به استناد بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید اما در رابطه با دعوای مطروحه از ناحیه خواهان صرف‌نظر از دفاعیات خوانده ردیف اول و وکیل خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخه ۳/۱۱/۹۱ مبنی بر علم و اطلاع خواهان از زمان انجام معامله و عدم اعمال فوری حق شفعه با عنایت به اینکه حسب موازین قانونی اخذ به شفعه در مورد اموال غیرمنقول قابل‌تقسیم قابل ‌اعمال می‌باشد و در حال حاضر گواهی اداره ثبت ‌اسناد و املاک محل (تصمیم واحد ثبتی) دایر بر قابل‌تقسیم و افراز بودن ملک موضوع خواسته ارائه و ابراز نشده است بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت حاضر قابل استماع ندانسته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۰۸ قانون مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

 رای دادگاه تجدید نظر

درخصوص تجدیدنظرخواهی م.ز. با وکالت ع.ی. و ح.ت. به‌طرفیت الف.ش. و م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۴ مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۱ صادره از شعبه محترم ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار عدم استماع دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به‌خواسته صدور حکم بر اعلام اخذ به شفعه نسبت به سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۴۸۵۳۹/۴۴۷۶ قطعه اول تفکیکی بخش ۷ تهران وجه التزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال و تأدیه خسارت دادرسی، قطع‌نظر از آنکه در مورد اخذ به شفعه عنوان صحیح اعمال اخذ به شفعه می‌باشد و خواسته الزام به تنظیم سند رسمی متفرع بر خواسته اول و تحقق آن می‌باشد با توجه به اینکه وفق ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع و مطابق رویه قضایی افراز و تقسیم املاک مشاع در صلاحیت مرجع ثبتی است لهذا با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی درجهت نقض دادنامه ارائه نداده و قرار صادره وفق موازین قانونی و اصول حقوقی صادر گردیده است مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید

Call Now Buttonتماس با ما